10,000 of them
10,000 of them
Memory
IMG_3646.jpg
I am they
I am they
Left – Right Marks
Left – Right Marks
Traces
Traces
12200 fingerprints taken
Self portrait of them, 2009
IMG_5327.JPG
IMG_5328.JPG
Reading pieces
Reading piece
IMG_3465.JPG
IMG_5455.jpg
IMG_5457.jpg
IMG_5461.jpg
prev / next